COVID-19 informasjon

En reservasjon kan avgiftsfritt avbestilles hvis avbestillingen gjøres senest 14 dager før ankomst. Ved senere avbestillinger eller manglende oppmøte må overnattingen betales uavkortet.

Covid-19 garanti

Ved avbestilling mindre enn 14 dager før ankomstdag kan avgiftsfritt avbestilles:

-Dersom du på grunn av Covid-19 er forhindret fra å reise på grunn av reiserestriksjoner
(reiseforbud) innført av myndighetene innen denne 14 dagers perioden.

-Norske myndigheter innfører restriksjoner på grunn av Covid-19 innen denne 14 dagers perioden som medfører at overnatting hos Trysil Hyttegrend ikke kan gjennomføres.

-Trysilfjellet stenger alle heiser på grunn av Covid-19 innen denne 14 dagers perioden.

Oppholdet skal avbestilles, så fort du er gjort kjent med at reisen ikke kan gjennomføres.

Hvis det er kjent mer enn 14 dager før ankomst at du på grunnlag av ovennevnte årsaker er forhindret fra å reise eller at overnatting hos Trysil Hyttegrend ikke kan gjennomføres er du selv ansvarlig for å avbestille (gratis) senest 14 dager før ankomst.

Smitteveileder for gjester på Trysil Hyttegrend & Camping

1. Overordnet

 • Ansvar
 • Om viruset, sykdommen og utbruddet
 • Risikovurdering

2. Smitteforebyggende tiltak

 • Syke personer skal ikke være på Trysil Hyttegrend
 • Personer som kan være til stede på Trysil Hyttegrend
 • Personer med symptomer, i karantene eller isolasjon
 • Ved oppstått sykdom mens personer er til stede

3. God hygiene

 • God hånd- og hostehygiene
 • Håndvask
 • Alternativer til håndvask
 • Godt renhold

4. Rutiner for driftsområder på Trysil Hyttegrend

 • Resepsjonen
 • Servisebygg camping
 • Hytter
 • Spesielt for ansatte

Overordnet

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan Trysil Hyttegrend ivaretar smittevern på en forsvarlig måte.

Ansvar
Trysil Hyttegrend ved Ilja Nelissen (ledelsen) er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen fra Folkehelseinstituttet. Pandemien kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, gjester eller andre som er knyttet til Trysil Hyttegrend må opprettholdes. Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet:

Om viruset, sykdommen og utbruddet
Det vises til www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.

Risikovurdering
Der utarbeides en risikovurdering i forhold til covid-19-utbruddet.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner.

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede på Trysil Hyttegrend
 2. God hygiene for gjester og ansatte ved Trysil Hyttegrend
 3. Redusert kontakt mellom personer på Trysil Hyttegrend

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og nysing – og mindre ved normal tale/snakking.  Det er per i dag ikke grunnlag for generell bruk av munnbind hos friske personer. Ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker kan benyttes av personer som blir syke når det ikke er mulig å holde 1-2 meters avstand til andre før de rekker å komme seg hjem.

Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

Syke personer skal ikke være på Trysil Hyttegrend

Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing), og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere.

Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av noen dager til en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

På bakgrunn av dette, er det viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter, se www.fhi.no. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Personer som kan være til stede på Trysil Hyttegrend:

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte, brukere og andre møte når de har vært symptomfrie i et døgn
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og www.fhi.no

Personer med symptomer, i karantene eller isolasjon
Personer, ansatte og gjester, som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke oppholde seg på Trysil Hyttegrend, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene og isolasjon skal heller ikke være til stede på Trysil Hyttegrend. Det er viktig at ledelsen kommuniserer dette til ansatte og gjester.

Ved oppstått sykdom mens personer er til stede
Ansatte og gjester som blir syke mens de er på jobb/til stede må gå hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør beskytte munn og nese ved å ta på et medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle tjenesten dersom brukere eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definerer nærkontakter til den syke.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

Håndvask

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se: https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU
 • Tørk hendene med engangs papirhåndklær.
 • Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og spising.

Alternativer til håndvask

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter. For Trysil Hyttegrend vil der være Antibac i Resepsjonen og servisebygg.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres.

Annet

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.
 • Unngå å ta i ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.

Godt renhold
Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

På Trysil Hyttegrend er der utarbeidet rutiner og lokale renholdsplaner. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr i forbindelse med renhold. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter og vaskeservanter på campingen må rengjøres minimum daglig ved daglig bruk. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk.
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig ved daglig bruk.
 • Ev. utstyr som brukes av flere i tjenesten f.eks. berøringsskjermer, tastatur, leker og kredittkortterminaler rengjøres etter bruk.

Rutiner for driftsområder på Trysil Hyttegrend

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom brukere og ansatte. Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra og ikke minst i sosiale samheng.

Resepsjonen

 • Avstand mellom ansatte i Resepsjonen og gjester skal være minst 1 meter, 2 meter der det er mulig. Gjester i resepsjonen skal kun oppholde seg der kort tid. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør heller foretas utenfor resepsjonen med 2 meters avstand.
 • Der skal holdes god orden i resepsjonen. Papirer mv skal oppbevares i skap slik at alle flater kan rengjøres effektivt.
 • Gjester har ikke adgang bak resepsjonen
 • Nøkler skal desinfiseres ved innlevering/utlevering
 • Kontantbetaling skal unngås
 • Der skal ikke være mer en 1. gjest i resepsjonen om gangen
 • Pleksiglass i installert i resepsjonen.
 • Der skal være Antibac i resepsjonen til gjester og ansatte.
 • Der er utarbeidet separat renholdsplan for resepsjonen

Servisebygg camping

 • Unngå for stor personbelastning i servisebyggene
 • Personer som oppholder seg i servisebygg må kunne holde avstand til andre på minst 1 meter, helst 2 meter. Er der mange personer ved servisebygg skal gjestene vente utendørs slik at avstand overholdes
 • Der er utarbeidet separat renholdsplan for servisebygg

Hytter

 • Sørg for godt renhold mellom gjestene, herunder vask av alle overflater. Benytt mikrofiber kluter der skiftes ofte.
 • Det er obligatorisk at renhold utføres av camping plassens personale
 • Gjester må bruke sengetøy, dette kan leies av oss.
 • Kjøkkenutstyr som benyttes ofte vaskes mellom hver gjestegruppe, for eksempel kaffetrakter.
 • Ved bekreftet smittetilfelle, gjennomføres smittevask av hytte. Konferer med leverandør av renholds midler. Les også FHIs renholds veileder.

Spesielt for ansatte

 • Felles datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Råd om avstand mellom personer må overholdes i kantiner og spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport der det er mulig.

 

 

Reserver online